احداث پل مرزی سرخس – سرخس
کارفرماوزارت راه و شهرسازی – معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها
مشاورمهندسان مشاور پویندگان نوین راهسازی
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان خراسان رضوی
وضعیت پروژه تحویل قطعی

مشخصات پروژه :

انجام مطالعات مهندسی و طراحی جزئیات و ساخت کامل پل سرخس – سرخس ، بر روی رودخانه تجن در نقطه صفر مرزی مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان بطول 96 متر و نیز راههای دسترسی از دو طرف بطول 500 متر