اهداف و استراتژی های شرکت توچال :

  • تلاش برای افزایش رضایت کارفرمایان، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی، اجرا، کنترل فرآیندها و تعیین اهداف شرکت.
  • ارتقاء جایگاه شرکت در سطح ملی و منطقه ای با رویکرد اجرای پروژه ها به صورت EPC .
  • اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار با بکارگیری تکنیکهای مهندسی ارزش.
  • آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارتهای کارکنان و بهبود مستمر فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری از استعدادها، خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان.
  • تهیه و تأمین تجهیزات و ماشین آلات کارآمد و به روز عمرانی مناسب با نیاز پروژه ها.

ارزشها

  • متعهد به حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگیهای بارز شامل آلودگی آب ، خاک و هوا و تعیین اهداف برای جنبه های بارز زیست محیطی در حین اجرای پروژه ها و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه .
  • متعهد به حفظ سلامتی کارکنان، کاهش حوادث ناشی از کار به همراه حفظ سرمایه مشتریان از طریق شناسایی ، ارزیابی ، کنترل و هدف گذاری مخاطرات شغلی برای کاهش ریسک حین اجرای پروژه و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه .
  • ترویج فرهنگ مشارکت کارکنان در همه امور به منظور افزایش بهره وری و مدیریت بهینه سازی هزینه ها .
  • رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
  • بهسازی و توسعه مستمر فنی و مدیریتی