راه سه هزار تنکابن – الموت قطعه 1
کارفرماراه و ترابری استان مازندران
مشاورمهندسین مشاور ره گستر آسیا
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان مازندران
وضعیت پروژه تحویل قطعی

مشخصات پروژه :

اجرای کلیه عملیات مربوط به بهسازی و تکمیل راه فرعی محور سه هزار به طول 15 کیلومتر