روکش آسفالت گرم بیندر محور دامغان – معلمان
کارفرمااداره کل راه و ترابری استان سمنان – شاهرود
مشاورمهندسین مشاور ایمن راه
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان سمنان
وضعیت پروژه تحویل قطعی

مشخصات پروژه :

اجرای روکش آسفالت گرم بیندر بطول تقریبی 20 کیلومتر و ضخامت 7 سانتی متر واقع در محور دامغان – معلمان از کیلومتر 000+0 بعد از پل راه آهن تا کیلومتر 000+20