قطعه 3 باند 2 رودهن – فیروزکوه
کارفرمااداره کل راه و ترابری استان سمنان – شاهرود
مشاورمهندسین مشاور پاسیلو
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان تهران
وضعیت پروژه تحویل قطعی

مشخصات پروژه :

عملیات اجرایی قطعه 3 باند دوم محور رودهن – فیروزکوه حدغاصل کیلومتر 000+0 الی 272+12 کیلومار شامل :

  • خاکریزی ،خاکبرداری
  • 1 دستگاه پل 2 دهانه 25 متری ، 2 دستگاه پل دو دهانه 45 متری
  • 3 دستگاه تونل
  • اجرای ابنیه فنی و دیوارهای حائل
  • عملیات روسازی راه
  • اجرای آسفالت گرم
  • تهیه و نصب تابلوها ، علائم ، گاردریل و اجرای خط کشی و غیر