محور چهارخطه ساری – تاکام
کارفرماوزارت راه و ترابری
مشاورمهندسین مشاور راهبرد طرح نوین
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان مازندران
وضعیت پروژه در حال اجرا
پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه :

عملیات چهار خطه کردن ساری – تاکام قطعه اول به طول 12/5 کیلومتر شامل اجرای عملیات خاکی ، زیرسازی و روسازی باند دوم و دور برگردان های مربوطه ، اجرای عملیات ابنیه فنی شامل آبروها و پل ها و کارهای حفاظتی محور ساری به کیاسر