پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی
کارفرماشرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ( ره )
مشاورمهندسان مشاور ایمن راه
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان تهران
وضعیت پروژه در حال اجرا
پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه :

اصلاح استریپ های سطوح پروازی شمالی شهر فرودگاهی امام خمینی ( ره )