پروژه های پایان یافته

روکش آسفالت گرم بیندر محور دامغان –  معلمان

راه سه هزار تنکابن – الموت قطعه 1

احداث پل مرزی سرخس

پروژه محور چهارخطه ساری – تاکام

پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پروژه شهر جدید رامین

قطعه 3 باند 2 رودهن فیروزکوه

قطعه 4 باند 2 رودهن – فیروزکوه

قطعه دو کنارگذر گیلاوند