قطعه 4 باند 2 رودهن – فیروزکوه
کارفرماوزارت راه و ترابری – معاونت ساخت و توسعه راهها
مشاورمهندسین مشاور پاسیلو
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان تهران
وضعیت پروژه تحویل قطعی

مشخصات پروژه :

عملیات اجرایی قطعه 4 (2/2) ، باند دوم محور رودهن – دماوند – فیروزکوه  به طول کلی 22 کیلومتر شامل :

  • خاکبرداری
  • خاکریزی
  • 1 دستگاه پل 5 دهانه 24 متری ( تیر بتنی و شمع )